Prof. Dr. De Vos Martine 

Universitair Ziekenhuis Gent

Met Remicade® deden de biologische geneesmiddelen 20 jaar geleden hun intrede in het arsenaal van de behandeling van ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ondertussen zijn de anti-TNF blokkers zoals Remicade®, Humira® en Simponi® en nu recent Remsima® en Inflectra® van onschatbare waarde geworden en hebben zij de kwaliteit van het leven van de patiënten enorm verbeterd.

Nochtans blijken niet alle patiënten aan deze behandeling te beantwoorden zodat zeker veel ruimte overblijft voor nieuwe spelers. Met Entyvio® krijgen we een nieuwe klasse me­dicatie : de anti-integrines of adhesieremmers. De actieve stof, vedolizumab®, blokkeert een receptor op het oppervlak van de witte bloedcellen en verhindert aldus selectief dat de witte bloedcellen vanuit de bloedbaan de darmwand binnendringen.

De darmontsteking is inderdaad zeer sterk afhankelijk van deze rekrutering. De witte bloed­cellen circuleren in de bloedvaten die ook aanwezig zijn in de darmwand. Het vasthechten van de witte bloedcellen en het binnendringen ervan via de wand van het bloedvat naar de darmwand zelf wordt normaal zeer nauwkeurig geregeld door een complexe interactie tussen zogenaamde integrines op het oppervlak van de witte bloedcellen (alpha4beta7 integrine) en celadhesiemolecules op de wand van de bloedvaten (MadCAM-1). Entyvio® is een antistof tegen alpha4beta7 en blokkeert aldus de interactie met MadCAM-1 zodat de witte bloedcellen niet meer kunnen binnendringen.

Welk effect valt te verwachten van een behandeling met Entyvio® ?

Klinische studies bij Crohn en colitis ulcerosa patiënten tonen aan dat de behandeling de symptomen van een opstoot kan verlichten, de behoefte aan cortisone kan verminderen of elimineren en kan helpen bij het bereiken van een volledige remissie. Tevens werd bij colitis ulcerosa aangetoond dat het helpt bij het volledig herstel van darmslijmvlies. Het bereikte effect was meer uitgesproken bij patiënten die nog nooit behandeld werden met anti-TNF maar ook in de groep van patiënten die faalden onder anti-TNF werd een significant effect bereikt.

Hoe wordt Entyvio® toegediend ?

De toediening gebeurt via een intraveneuze infusie (druppelinfuus in de arm) via dag­opname in het ziekenhuis. De toediening zelf duurt 30 minuten . Voor de eerste 2 infusies wordt een opvolging van 2 uur voorzien. Na elke volgende infusie voldoet 1 uur opvolging.

De dosis bedraagt altijd 300 mg per infuus. De aanvalsbehandeling wordt toegediend volgens schema week 0-2-6 . 

Dit betekent :

- Eerste infuus: week 0

- Tweede infuus: na twee weken

- Derde infuus: vier weken na het tweede infuus.

Het antwoord op de behandeling kan variëren . Meestal vertonen patiënten met colitis ulcerosa een sneller antwoord dan patiënten met ziekte van Crohn. Voor de eerste groep wordt op week 10 geëvalueerd of de medicatie een afname van de klachten induceerde. Is dit het geval dan wordt verder behandeld met een infuus om de 8 weken. Voor patiënten met ziekte van Crohn kan het nodig zijn nog een bijkomend infuus te geven op week 10 en slechts de definitieve evaluatie te doen op week 14. Indien ook daar een klinisch antwoord bereikt werd, wordt de behandeling verder gezet.

Hoe veilig is deze behandeling ?

Het voordeel van de medicatie is het feit dat het zeer selectief inwerkt op de darm zelf gezien die interactie tussen alpha4beta7 en Mad-CAM1 quasi alleen voorkomt in de darm . De klinische studies hebben inderdaad aangetoond dat er zeer weinig bijwerkingen voor­komen. Voorzichtigheid blijft natuurlijk altijd geboden en mogelijke bijwerkingen worden nog steeds geregistreerd . 

Volgende bijwerkingen werden gerapporteerd :

- Zeer vaak (> 10%): nasofaryngitis, hoofdpijn en gewrichtspijn.

- Vaak (1–10%): bovenste luchtweginfecties (incl. sinusitis, faryngitis), bronchitis, gastro-enteritis, griep. Paresthesie, hypertensie. Misselijkheid, dyspepsie, flatulen­tie, obstipatie, anale fissuur, anaal abces, abdominale distensie, aambeien. Keelpijn, verstopte neus en hoesten. Huiduitslag, jeuk, eczeem, erytheem, acne, nachtelijk zweten. Spierspasmen, spierzwakte, vermoeidheid, rugpijn, koorts.

- Soms (0,1–1%): reacties op de infusieplaats (waaronder pijn en irritatie), infusiege-relateerde reacties, koude rillingen, koudegevoel. Overige luchtweginfecties, vul-vovaginale of orale candidiasis. Folliculitis. De meeste infusiegerelateerde reacties waren niet ernstig en zijn gemeld tijdens de infusie of in het eerste uur na voltooi­ing van de infusie.

Een aantal voorzorgsmaatregelen blijven gelden :

- Vooraleer te starten met Entyvio® wordt gescreend op contact met tuberculose door middel van een tuberculine test en foto van de longen

- Toediening wordt algemeen afgeraden tijdens een belangrijke infectie

- Tijdens de behandeling mag geen vaccinatie met levend virus of levend verzwakt virus toegediend worden

- Bij een vroeger gebruikte integrine antagonist werd een ernstige neurologische ziekte met progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) gerapporteerd . Hoewel dit bij vedolizumab® niet is gezien (en ook weinig waarschijnlijk is gezien zijn zeer selectieve inwerking) wordt toch aanbevolen veel aandacht te besteden aan nieuwe of verergerende neurologische klachten en symptomen

Gegevens omtrent gebruik in zwangerschap ontbreken nog. Indien een kinderwens be­staat is overleg met behandelend arts noodzakelijk over deze wens en wat het gebruik van vedolizumab® hierin betekent. Er is nog geen ervaring met vedolizumab® en het geven van borstvoeding. Er wordt vooralsnog geadviseerd met de arts te overleggen.

Voor wie wordt de behandeling aangeraden ?

Een goede selectie van de patiënten die het meest baat zouden hebben aan deze nieuwe behandeling blijft een uitdaging. Zoals reeds gemeld is het effect beter bij mensen die nog nooit behandeld werden met anti-TNF . Het werkingsmechanisme suggereert ook een be­ter effect als toegediend in een vrij vroege fase van de ziekte. De Belgische terugbetaling-criteria eisen echter voorafgaand minstens 3 maanden behandeling met cortisone en/of immunosuppressiva (zoals Imuran® of Ledertrexaat®)

Studies op lange termijn tonen aan dat het bereikte effect zeer stabiel blijft over minstens 2 jaar en dat deze klasse medicatie dus zeer efficiënt is als onderhoudstherapie temeer daar het veiligheidsprofiel zeer gunstig ligt. De vrij trage actie maakt anderzijds deze medicatie (minstens als monotherapie) minder geschikt als aanvalstherapie van hevige opstoten die een snelle interventie vereisen.

Wat komt er nog aan?

Entyvio® is het eerste geneesmiddel in die klasse die op de markt is gekomen. Verschillen­de andere producten worden onderzocht in klinische studies die ofwel nog meer selectief de integrines gaan blokkeren ofwel anderzijds de adhesiemocule MadCAM zal blokkeren.

Tevens zijn studies lopende waarbij het effect van anti-TNF vergeleken wordt met het ef­fect van anti-adhesiemoculen in de hoop de prangende vraag te kunnen beantwoorden: welke patiënten hebben baat bij de ene vorm van behandeling en welke bij de andere vorm .

Besluit

Met Entyvio® is een nieuwe klasse van biologische geneesmiddelen toegevoegd aan ons therapeutisch arsenaal bij IBD patiënten. In tegenstelling tot de meeste andere behande­lingen die zich richten op een vrij algemene modulatie/onderdrukking van ons immu­nologische reactie, werken deze geneesmiddelen veel selectiever op de darmwand zelf zodat zij , met hun gunstig veiligheidsprofiel en standvastig effect , zeker bij vroegtijdige ziekte een grote meerwaarde bieden.

 

 

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

   

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top