Ga verder naar de inhoud

Privacy & Cookie Policy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging, Groeneweg 151, 3001 Leuven en met KBO nummer 0422.701.650.

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.ccv-vzw.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over jou?

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Artikel 3 – Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Artikel 5 – Jouw rechten

Artikel 6 – Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Artikel 7 – Cookies

ARTIKEL 1 - WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER JOU?

 1. CCV-vzw verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:
 • Cookies - Telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres en surfgedrag. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in artikel 7.
 • Registraties - Als je je registreert als IBD-patiënt, niet-patiënt, steunend lid, steunend lid (niet-patiënt), donateur of ouder(s) van IBD-patiënt, kunnen we de volgende informatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer, type van lid, geslacht, beroep, geboortedatum en -plaats, ziekte, startdatum ziekte en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Sponsors - Als jouw bedrijf onze sponsor wordt, verwerken we de naam en voornaam van de contactpersonen, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, rekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Potentiële sponsors - Als jouw bedrijf een potentiële sponsor is, verwerken we de naam en voornaam van de contactpersonen, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Facilitair Document (Toiletpas)-aanvragen - Als je een FD aanvraagt, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer, pasfoto en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Aanvragen welkomstpakket en ‘Mama heeft Crohn’-boek - Als je een welkomstpakket of het boek ‘Mama heeft Crohn’ aanvraagt, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres en adres.
 • Evenementen en webinars - Als je deelneemt aan een evenement of webinar, kunnen we je naam, voornaam, leeftijd, lidmaatschap, e-mailadres, dieetvoorkeuren en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt, verwerken.
 • Communicatiegegevens - Als je ons belt of mailt, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Vrijwilligers - Als je bij ons vrijwilliger wordt, verwerken we je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep, rekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Sollicitaties - Als je bij ons solliciteert, verwerken we je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en training, arbeidssituatie, werkvergunning en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Enquêtes - Als je een enquête invult, kunnen we je e-mailadres verwerken.
 • Beeldmateriaal - Als je deelneemt aan een van onze evenementen, kunnen we foto’s en video’s waarop jij in beeld komt maken en verwerken.

ARTIKEL 2 - WAARVOOR GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming (behalve voor strikt noodzakelijke cookies die geen toestemming vereisen);
 • Registratiegegevens - om het ledendossier op te maken, het infopakket en/of de Chroniek en/of uitnodigingen te versturen, een website-account aan te maken, met jou te communiceren, de betaling van je lidgeld of donatie te verwerken, om fiscale attesten op te maken en te versturen en om onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond ofwel de uitvoering van een overeenkomst met jou ofwel jouw expliciete, voorafgaande toestemming ofwel onze wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Sponsorgegevens - om facturen op te maken, met jou te communiceren en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou of het naleven van onze wettelijke boekhoudkundige verplichting;
 • Gegevens van potentiële sponsors - om potentiële sponsors te contacteren, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
 • Facilitair Document (Toiletpas)-aanvragen - om het pasje op te maken en op te sturen, je ziekte te bevestigen bij Comeos en Horeca Vlaanderen, de betaling op te volgen, met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Aanvragen welkomstpakket en ‘Mama heeft Crohn’-boek - om het welkomstpakket en boek op te sturen, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Evenementen en webinars - om je inschrijving te verwerken en met jou te communiceren over het evenement, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Communicatiegegevens - om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming als je ons online contacteert of ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Vrijwilligers - om subsidies te kunnen aanvragen en onkosten terug te betalen, met als rechtsgrond onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Sollicitatiegegevens - om je sollicitatie te kunnen behandelen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
 • Enquêtes - om je te kunnen contacteren voor een tweede bevraging, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Beeldmateriaal - om onze evenementen kenbaar te maken en te promoten, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 3 - WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In bepaalde omstandigheden moeten wij jouw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • Craft-CMS
 • Dropbox,
 • Drukker,
 • Flexmail
 • Franstalige vereniging,
 • SurveyMonkey,
 • Statik
 • Ashampoo,
 • Bitdefender,
 • Google,
 • Microsoft,
 • Telenet,
 • De Kleine Prins (boekhouder),
 • CloudFlare,
 • Zoom.


Wij gebruiken soms software tools of partners die jouw gegevens buiten Europa bewaren.. We zorgen er dan altijd voor dat onze partners even veilig met je gegevens omgaan als wijzelf en dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo hebben we met Google, Microsoft, Dropbox, Zoom en Wordpress de door de Europese Commissie ter beschikking gestelde Standaard Contractuele Clausules afgesloten en zorgen we overal waar nodig en mogelijk voor individuele bijkomende waarborgen bovenop deze Standaard Contractuele Clausules.

ARTIKEL 4 - HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden van elke verwerking:

 • Registratie- en sponsorgegevens en gegevens van vrijwilligers bewaren wij maximaal 2 jaar na het einde van je lidmaatschap of de sponsoring. Bepaalde gegevens moeten wij omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting 7 jaar bijhouden;
 • Gegevens van potentiële sponsors bewaren wij totdat de potentiële sponsor ons heeft laten weten of hij al dan niet zal sponsoren;
 • Communicatiegegevens bewaren wij maximaal 2 jaar na de laatste contactname;
 • Gegevens in het kader van evenementen of aanvragen voor een Welkomstpakket of Mama heeft Crohn-boek bewaren wij maximaal 1 jaar na het evenement of de levering;
 • Gegevens in het kader van aanvragen voor een Facilitair Document bewaren wij gedurende het lidmaatschap en maximaal 2 jaar nadien. Aangezien het Facilitair Document voor onbepaalde duur geldig is, dienen wij bepaalde gegevens voor onbepaalde duur te bewaren om de echtheid van het Facilitair Document te kunnen controleren;
 • Sollicitatiegegevens bewaren wij zolang de sollicitatieprocedure loopt en maximaal 1 jaar nadien als je daarvoor toestemming gegeven hebt;
 • Beeldmateriaal bewaren wij maximaal 2 jaar na de publicatie ervan. Beeldmateriaal van historische momenten bewaren wij echter zolang CCV-vzw bestaat.

ARTIKEL 5 - JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens en in het gebruik dat wij ervan maken. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar ccv.vzw@outlook.com of per post naar Groeneweg 151, 3001 Leuven.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

ARTIKEL 6 - HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, gelden er toegangsbeperkingen, passen we waar mogelijk encryptie toe, hebben we gepaste beveiliging in de vorm van up-to-date antivirus en firewall beveiliging en hebben we interne richtlijnen rond dataveiligheid geïmplementeerd.

ARTIKEL 7 - COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om onze website en diensten te verbeteren. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toestemming geven.

First Party
NaamDomeinHerkomstFunctieBewaartermijn
_gaccv-vzw.beGoogle AnalyticsDeze cookie registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_ga_#ccv-vzw.beGoogle AnalyticsGebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals
data van het eerste en meest recente bezoek.
2 jaar
fontsccv-vzw.beGoogle AnalyticsHoudt bij welke speciale lettertypes op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen visi torgegevens.Vervalt niet

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet correct werken.

First Party
NaamDomeinHerkomstFunctieBewaartermijn
CONSENTccv-vzw.beYouTubeWordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.2 jaar
CRAFT_CSRF_TOKENccv-vzw.beCraftZorgt ervoor dat bezoekers veilig kunnen surfen door cross-site request forgery te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker.Tot het einde van de sessie
CraftSessionIdccv-vzw.beCraftdeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om
geldige rapporten over het gebruik van hun website te maken.
Vervalt niet
rc::accv-vzw.berecaptcha.netDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.Tot het einde van de sessie


Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

First Party
NaamDomeinHerkomstFunctieBewaartermijn
VISITOR_INFO1_LIVEccv-vzw.beYouTubeTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dagen
YSCccv-vzw.beYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Tot het einde van de sessie
yt-remote-cast-availableccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoTot het einde van de sessie
yt-remote-cast-installedccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoTot het einde van de sessie
yt-remote-connected-devicesccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoVervalt niet
yt-remote-device-idccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoVervalt niet
yt-remote-fast-check-periodccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoTot het einde van de sessie
yt-remote-session-appccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoTot het einde van de sessie
yt-remote-session-nameccv-vzw.beYouTubeSlaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-videoTot het einde van de sessie


Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, laat je ons dat best zo snel mogelijk weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op ccv.vzw@outlook.com of per post naar Groeneweg 151, 3001 Leuven.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken