#NoShit op Facebook

Op 22 Oktober is het nationale IBD-dag en dat laten wij niet zomaar voorbijgaan! 

In samenwerking met Pfizer en  Crohn-RCUH asbl gooit CCV-vzw de (toilet)deuren open voor colitis ulcerosa, een chronische inflammatoire darmontsteking. 
Een online wedstrijd en flyeractie wijst de weg naar de weg naar de Facebook-pagina 'No Shit Campaign'. 

Wat moet je doen om mee kans te maken op een onvergetelijke prijs?

1. Post een selfie met #NoShit die in lijn ligt met de ziekte. 

2. Probeer zoveel mogelijk likes op je foto te verzamelen. 

3. De persoon met de meeste likes op zijn foto wint een zeer toepasselijke prijs. 

De winnaar wordt bekendgemaakt op 22 oktober, de nationale IBD-dag. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN: 

 1. De organisators van de wedstrijd gelinkt aan de #NoShit campagne zijn CCV-vzw. en Crohn et RCUH asbl.
 2. De wedstrijd

Met plezier stellen we u de #NoShit wedstrijd (de "Wedstrijd") voor. Het thema van deze wedstrijd is de sensibilisering rond IBD (inflammatoir darmlijden). Allereerst moet de deelnemer de FB pagina van één van de verenigingen “liken”. Daarnaast zijn we op zoek naar foto’s die het logo van de campagne #NoShit bevatten of foto’s die een link hebben met de awareness campagne (bijvoorbeeld een foto van een toilet). De foto moet op de Facebook pagina “No Shit Campaign" gepost worden. De foto’s met de meeste “likes” op maandag avond 21/10/2019 – voor 22 uur, wint de wedstrijd. 

 1. De winnaars

De 2 winnaars van de wedstrijd wint een overnachting voor 2 personen in een onvergetelijke plek, inclusief ontbijt. De winnaar wordt op de nationale IBD dag, 22/10, bekend gemaakt. 

 1. Wie kan deelnemen (voorwaarden voor deelname) ?

 Iedereen kan deelnemen. 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, bevestigt u  dat u:

 • in overeenstemming bent met de voorwaarden opgesomd onder punt a) hierboven.
 • vrij bent van enige belemmering voor deelname aan de Wedstrijd en dat deze deelname niet in strijd is met uw verplichtingen jegens een derde partij.
 • voldoet aan alle andere voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet om deel te nemen aan de Wedstrijd.

c) Door een inzending in te dienen voor de Wedstrijd, gaat u akkoord met en accepteert u deze voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden').

 1. Hoe deelnemen?  

 Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient u de FaceBook pagina van één van de verenigingen te “liken” https://www.facebook.com/ccv.vzw/ of https://www.facebook.com/asblcrohnrcuh/. Daarna dient er een foto gepost te worden met het logo van de #NoShit campagne of althans in lijn met de campagne op de FaceBook pagina: No Shit Campaign. De persoon die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en met de meeste likes wint de wedstrijd.

Noch de foto noch de tekst mag in strijd zijn met de voorwaarden geformuleerd onder punt 10 (c). De deadline voor inzendingen is 21/10/2019 om 22u. Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen of die onleesbaar, onvolledig of in strijd zijn met de Voorwaarden, komen niet in aanmerking. CCV-vzw. en Crohn en RCUH behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de einddatum te verlengen, bijvoorbeeld als de ontvangen inzendingen niet voldoen aan de Voorwaarden.

Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis.

 1. Intellectuele eigendom en portretrechten

Door deel te nemen aan deze Wedstrijd

- aanvaardt u het gebruik van uw naam en de foto die u indient

- geeft u aan CCV-vzw. en Crohn en RCUH de toelating om uw naam te gebruiken om u kenbaar te maken als winnaar van de Wedstrijd op Facebook alsook websites van de vereniging zoals http://www.mici.be/, https://www.ccv-vzw.be/

- verleent u CCV-vzw. en Crohn en RCUH een exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende (sublicentie) licentie voor gebruik, herpublicatie, distributie, openbaarmaking en aanpassing van uw foto op de websites zoals hierboven vermeld. 'Aanpassing' betekent hier in het bijzonder het formaat, de bijsnijding of de kleurkalibratie van de foto's, evenals de bewerking van de tekst bij de foto, met dien verstande dat deze aanpassingen met integriteit worden gedaan, in de geest van de oorspronkelijke creatie.

- verklaart u dat u de auteursrechten op de foto en op de tekst bezit, zodat u kunt deelnemen aan de wedstrijd. Uw inzending mag niet gekopieerd zijn of materiaal en / of inhoud van derden bevatten die u niet mag gebruiken. Uw inzending mag geen handelsmerken bevatten of ongepast of gevaarlijk gedrag vertonen, obsceen of lasterlijk, onaangenaam, aanstootgevend of in strijd met de wet of regelgeving van toepassing zijn of in strijd zijn met enige verplichting tot vertrouwelijkheid die u aan derden verschuldigd bent. Als CCV-vzw. en Crohn en RCUH redenen hebben om aan te nemen dat uw inzending in strijd is met een van deze voorwaarden, kunnen CCV-vzw. en Crohn en RCUH uw inzending negeren en diskwalificeren. CCV-vzw. en Crohn en RCUH kunnen u vragen om aan te tonen dat u het auteursrecht op uw inzending bezit.

- verklaart u dat elke andere persoon die – buiten uzelf - op de foto herkenbaar wordt weergegeven en / of wordt genoemd in de bijbehorende tekst, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van hun afbeelding en persoonlijke gegevens (inclusief gezondheidsgegevens indien van toepassing) in verband met deze Wedstrijd en in overeenstemming met de Voorwaarden. Als een van deze personen jonger is dan 18 jaar, bevestigt u dat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto en persoonlijke gegevens en / of tekst in overeenstemming met het voorgaande. CCV-vzw. en Crohn en RCUH kunnen van deze personen vragen dat zij een schriftelijke bevestiging van hun toestemming voor een dergelijk gebruik verstrekken.

 1. De stemming

De foto zal geëvalueerd worden mbt duidelijke link met de campagne.

Een verificatie zal plaatsvinden om na te gaan indien de persoon die de foto gepost heeft inderdaad één van de Facebook pagina’s van de verenigingen heeft “geliked”.

De foto met de meeste likes en dat voldoet aan het bovenstaande wint de wedstrijd.

De winnende deelnemer zal publiekelijk via Facebook aangekondigd worden. Een wordt gevraagd aan de deelnemer om de vereniging binnen de 2 dagen te bereiken via  een privé bericht. Indien de winnaar geen contact opneemt of niet beschikbaar is (expliciete aanvaarding van de overwinning via privé bericht binnen de 2 dagen), zal de volgende foto, die voldoet aan de voorwaarden, aangeduid worden als winnaar.
 

 1. Aansprakelijkheid en compensatie

U vrijwaart CCV en Crohn en RCUH en aan haar gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen, directeurs, functionarissen en werknemers tegen directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade, claims, letsel, schade, compensatie, uitgaven of verliezen die op welke manier dan ook ontstaan door uw deelname aan de Wedstrijd of de aanvaarding van een mogelijke overwinning, inclusief, maar niet beperkt tot: 

 • claims voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
 • elke materiële fout in de documenten of materialen die u indient als onderdeel van uw deelname aan de Wedstrijd;
 • de overtreding van deze Voorwaarden en in het bijzonder de bepalingen van punt 10.

CCV en Crohn en RCUH, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, promotors en agenten, met inbegrip van agentschappen en ontvangers van reclame en promotie, en andere gelieerde organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, verlies van winst, verlies of aansprakelijkheid, gerelateerd aan uw deelname aan de Wedstrijd en / of aanvaarding van de winst.

 1. Bescherming van gegevens

CCV en Crohn en RCUH doet er alles aan om uw privacy te beschermen. 

Periode van bewaring van gegevens:

 • Deelnemers die niet zijn geselecteerd als winnaars van de wedstrijd: CCV en Crohn en RCUH bewaren en gebruiken hun persoonlijke gegevens (naam, Facebook account), foto tot de stemming afgerond is en de winnaars bekend zijn.
 • Winnaars van de wedstrijd: CCV en Crohn en RCUH behouden en gebruiken hun persoonlijke gegevens (naam, Facebook account), foto– zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden - voor de duur van de ‘#NoShit’ campagne.

De manier waarop CCV en Crohn en RCUH uw persoonlijke gegevens verwerkt, is ook van toepassing op andere personen dan u die op uw foto staat of die in uw tekst worden vermeld in overeenstemming met punt 6 (e).

Als u vragen heeft over dit onderdeel van de Voorwaarden (9), of als u de uitvoering van uw individuele rechten wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

 1. Algemeen

CCV en Crohn en RCUH behouden zich het recht om de Wedstrijd te annuleren, uit te stellen of aan te passen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing en voor eender welke reden. 

Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 

U mag deze Site niet gebruiken voor het uploaden, plaatsen, linken naar of verzenden van inhoud die schadelijk is voor CCV en Crohn en RCUH, of voor onwettige, dreigende, misleidende, misleidende, beledigende, intimiderende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, pornografische, racistische, antisemitische, homofobe of vulgaire inhoud, of voor het anderszins aanzetten tot haat of voor een daad die in strijd is met de wet.
Uw gebruik van deze Site mag geen virussen, trojaanse paarden of andere computerprogramma's bevatten die bedoeld zijn om gegevens of persoonlijke informatie te schaden, te onderscheppen of onteigenen, of inbreuk maken op de rechten van derden zoals intellectuele rechten, het recht op bescherming van iemands privéleven en persoonlijke gegevens.
Materiaal dat mogelijk gedrag aanmoedigt dat als onwettig kan worden beschouwd, dat kan leiden tot civiele actie of op andere wijze de wet op enigerlei wijze schendt, is niet toegestaan op deze Facebook pagina en CCV en Crohn en RCUH behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud te verwijderen of te wijzigen om een van deze redenen.

Indien er bepalingen van deze overeenkomst ooit geacht worden als een overschrijding van de beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, worden deze niet tenietgedaan maar zullen automatisch dienovereenkomstig worden aangepast, en de overige delen van de Voorwaarden blijven onaangetast, geldig en uitvoerbaar.

CCV en Crohn en RCUH worden  niet geacht afstand te hebben gedaan van een recht onder deze Voorwaarden wanneer CCV en Crohn en RCUH dit recht niet zou hebben uitgeoefend of dit zou hebben uitgesteld. De gedeeltelijke uitoefening van een recht verhindert niet de latere uitoefening van dit recht, noch in het algemeen de uitoefening van de bij wet voorziene rechten en middelen.

11. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, en de rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

   

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top